Weimaranerns hälsa & avel

Weimaranerns hälsa

Precis som de flesta hundraser dras även weimaranern med en del rasbundna sjukdomar. Allmänt sett måste dock weimaranern sägas vara en frisk ras.

Sjukdomar/defekter som förekommer i rasen:

HD (höftledsdysplasi). En felaktig place­ring/utveckling av höftkulans plac­ering i höftledsskålen, beroende på t ex uppväxtfaktorer (t ex foder, miljö) tillika ärftligt betingade faktorer.

Steroid-responsiv meningit-arterit (SRMA/hjärnhinneinflammation). Akut insättande nackömhet och ganska hög feber på unga hundar. Hundarna rör sig mycket ovilligt och skriker ofta spontant. Båda könen drabbas och sjukdomen debuterar hos unga hundar i åldern fem till sexton månader. Typiskt för sjukdomen är att den återkommer i skov.

Immunologiska sjukdomar av olika karaktär.

Navelbråck.

Utöver detta, men mindre vanligt, är sjuk­domar/symptom hos enstaka individer:

Juvenil celluit (lymfadenitis aposte­matosa, valpfurunkulos). Drabbar val­par inom alla raser. Orsaken är okänd men troligen betingad av im­mun­olo­gi­ska faktorer.

HOD (hypertrophic osteodystrophy). Förändringar i tillväxtzonerna. Symp­tom kan vara kraftig smärta med hög feber, rörelseoförmåga mm. Drabbar unga individer, f f a 3 – 7 månader gamla.

Furunkulos. Infekterade hårsäckar där det bildas variga eller blodfyllda blåsor som spricker till sår. Stafylokocker.

Osteochondros och ED (armbågsleds­dysplasi). Pålagringar i armbågsled, primär eller sekundär, kan vara ärftligt betingad.

Entropion. Inåtrullade ögonlock.

Ektropion. Utåtrullade ögonlock. Ögonlockskanterna skall sluta tätt intill ögat. Detta är en viktig bruksdetalj efter­som hunden i samband med jakt kan få stora problem med irritationer, då frön och liknande samlas i det und­re ögonlocket.

Magomvridning. Akut tillstånd där ma­gen “svivlar” runt sin egen axel. Kan bero på bl a högt foder- eller vätske­intag i samband med hög aktivi­tet, ärftligt betingade faktorer, fysisk konstruktion mm.

Epilepsi. Rubbning med återkomman­de krampanfall. Sekundär eller primär, kan vara ärftligt betingad.

Defekter: avsaknad av vissa tänder, bettfel, navelbråck. Pälsar/struktur: brunaktiga pälsar, s k bland­pälsar, svag behåring eller avsaknad av päls på buk och benens insidor.

Weimaranerns hälsostatus

Hälsostatistiken visar de officiella registreringar som finns hos SKK såsom HD och ED.

Sammanställningen av Weimaranerklubbens hälsoenkät visar de sjukdomar som weimaraner-ägarna själva har rapporterat in till avelskommittén med hjälp av klubbens hälsoenkät. Du som känner att du vill dela med dig av dina erfarenheter kring din weimaraners hälsa är välkommen att kontakta avelskommittén.

Rådfråga ALLTID veterinär om din hund är sjuk!

Weimaraner & avel

Svenska Weimaranerklubben ställer högre krav på föräldradjuren än SKK för att förmedla valpar via klubbens valpförmedling. Mer om detta finner du på avelskommiténs egna sidor samt på avelslistorna.

Avelsrådet följer strikt rekommendationerna från SKKs avelssekretariat gällande sjukdomar/arvsgång.

Svenska Kennelklubbens genetiska hälsoprogram är samlingsnamnet för SKK:s centrala registrering och åtgärdsprogram riktade mot genetiskt betingade sjukdomar och defekter. För weimaraner gäller:

SKK:s hälsoprogram för höftleder kräver att båda föräldradjuren är höftledsröntgade och ID-märkta för att avkomma ska registreras i SKK. Hunden ska vara höftledsröntgad och röntgenplåtarna ska vara avlästa före ev. parning. För att resultatet ska bli officiellt måste weimaranern vara minst 12 månader gammal.