Vi har precis fått nya direktiv från SKK när det gäller att genomföra tränings-, uppvisnings-, prov- och tävlingsverksamhet med jakthundar under löshundsförbudstiden 1 mars till 20 augusti.

Det gäller ingen generell dispens, utan SKK har fått dispens från Länsstyrelsen, som de har möjlighet att delegera vidare till anslutna special- och rasklubbar för sina ordinarie/planerade aktiviteter förutsatt att följande villkor uppföljs och efterlevs:

  1. Innan klubb ansluten till Svenska Kennelklubben har rätt att nyttja tillståndet för att genomföra tränings-, uppvisnings-, prov- och tävlingsverksamhet med jakthundar ska det godkännas av Svenska Kennelklubben. Godkännandet ska vara skriftligt.
  2. Vid lokalisering av verksamheten ska samråd ske med berörd markägare, kommun och lokal jägarorganisation.
  3. Polismyndigheten i länet ska underrättas om var, när och under vems ansvar varje aktivitet genomförs.
  4. Moment med sök och apportering ska i första hand förläggas till en tidpunkt och plats som minimerar risken för störning.
  5. De personer som kommer att ansvara för verksamheten ska informeras om de villkor som gäller för tillståndet.
  6. Verksamheten ska bedrivas på sådant sätt att största möjlig hänsyns tas till djurliv och fauna. Hundar får inte onödigtvis störa eller på annat sätt skada djurlivet. Områden med stor vilttäthet eller som har särskild betydelse för friluftslivet bör i möjligaste mån undvikas.
  7. Tillståndet ska medföras vid varje aktivitet.
  8. Varje år före utgången av januari månad ska Svenska Kennelklubben i en skriftlig rapport till Länsstyrelsen lämna en redogörelse för verksamhet som utförts med stöd av detta tillstånd. Rapporten ska innehålla uppgift om vid vilka tillfällen tillståndet har utnyttjats, vid vilka tider och i vilka områden. Rapporten bör även innehålla andra erfarenheter och iakttagelser som kan vara av intresse. Ras- och specialklubbar ska lämna sådan rapport till SKK senast den 1 september.

SWeiK har ansökt och blivit beviljad dispens genom SKF för våra ordinarie planerade aktiviteter såsom Weimaranerlägret och prov i eftersöksgrenar.

Övriga tränings- och provtillfällen måste vara godkända av respektive rasklubb innan genomförandet, därför ber vi er skyndsamt skicka in era planerade aktiviteter till jaktprov@weimaranerklubben.se för att kunna tillhandahålla dispens och vederbörande information i god tid.

För mer information se: Viktigt – dispens från” löshundsförbudet” under 2022-24 för SKF och SKFs rasklubbar | SKF (skf-specialklubb.se)

Om du har frågor, tveka inte att kontakta oss via styrelsen@weimaranerklubben.se. Vi gör allt vi kan för att du som medlem ska kunna träna och prova din hund även under detta nya regelverk.

Väl mött

Styrelsen, Svenska Weimaranerklubben

 

Tags:

Comments are closed