SKKs grundregler

SVENSKA KENNELKLUBBENS GRUNDREGLER

Dessa grundregler gäller för medlemmar i Svenska Kennelklubben (SKK) och dess medlemsorganisationer (fr.o.m. 2009-01-01)

1. Allmänt

Det åligger varje medlem i SKK-organisationen:

1:1 att behandla och vårda hundar och andra djur väl i enlighet med såväl beprövad  erfarenhet som gällande  djurskyddslagstiftning och regler utfärdade med stöd  av lagstiftningen. Detta innebär att någon befogad anmärkning mot  djurhållningen inte ska kunna göras av myndighet eller av SKK auktoriserad  kennelkonsulent.

1:2 att medverka till att av SKK auktoriserad kennelkonsulent kan genomföra  kennelbesök.

1:3 att handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK  eller dess medlemsorganisationer och att inte uttala sig nedsättande om enskild  medlem.

1:4 att i anslutning till prov, utställning eller tävling inte agera på sådant sätt att det  påverkar andra hundars chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala  sig nedsättande om andra hundar, funktionärer eller deltagare.

1:5 att aldrig anlita bulvan eller själv agera som sådan genom att registrera valpar i  annans eller eget namn/kennelnamn då den egentliga uppfödaren är annan  person samt att inte anlita återförsäljare eller själv agera som sådan vid  försäljning eller köp av hund.

1:6 att följa SKKs stadgar och regelverk samt att även i övrigt på bästa sätt uppfylla  de förpliktelser som kan följa av hundverksamheten samt att på intet sätt  kringgå SKKs regelverk eller beslut.

2. Avelsetik

Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det befrämjar avkommans hälsa och  välbefinnande. Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl  förtrogen med SKKs avelspolicy samt med rasens standard, provbestämmelser,  registreringsbestämmelser och rasspecifika avelsstrategi. Det åligger varje  medlem i SKK-organisationen:

2:1 att till avel endast använda hundar av samma ras.

2:2 att till avel endast använda hund som är inregistrerad i SKK eller i av SKK  erkänd utländsk kennelorganisation.

2:3 att till avel endast använda hundar som inte har allvarlig  sjukdom/funktionshinder och som har ett gott och för rasen typiskt temperament.  Hund som uppvisar beteendestörning i form av överdrivna rädslereaktioner eller  aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden vardagliga situationer ska  inte användas i avel.

att i avelsarbetet undvika parningskombination som utifrån tillgänglig  information ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman.

2:4 att som ägare av avelshund följa SKKs hälsoprogram. För raser med krav på  veterinärmedicinskt/genetiskt undersökningsresultat och/eller genomförd  mentaltest/mentalbeskrivning/prov ska giltigt intyg om detta finnas för  avelshundarna före parningstillfället.

2:5 att inte använda hund i avel som vid DNA-test visat sig vara bärare av dubbla  anlag för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning. Hund som visat sig vara  bärare av enkelt anlag för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning får  användas i avel, men endast i kombination med genetiskt/hereditärt friförklarad  hund och under förutsättning att detta inte står i strid med gällande  hälsoprogram.

2:6 att till avel endast använda hund som kan fortplanta sig på ett naturligt sätt.  Används artificiell insemination (AI) trots avsaknad av dokumenterad  avelsförmåga ska respektive ansvarig AI-veterinär intyga att hanhunden och  tiken inte bedöms ha nedsatt könsdrift eller oförmåga till normal parning.

AI ska ske enligt de föreskrifter som gäller i landet där insemineringen görs  men får aldrig utföras av annan än legitimerad veterinär. I Sverige krävs att  veterinären har Jordbruksverkets tillstånd att utföra insemineringar.

2:7 att inte para far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra.

3. Uppfödaretik

Uppfödare ska i sitt avelsarbete iaktta god uppfödaretik samt god kynologisk  sed:

Det åligger varje uppfödare i SKK-organisationen:

3:1 att hantera sin uppfödningsverksamhet kvalitetsmedvetet, seriöst och med stort  ansvar.

3:2 att alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar och  sin uppfödningsverksamhet.

3:3 att inte i avel använda hanhund/tik förrän vid den ålder då hunden uppvisar en  vuxen individs fysiska mognad och beteende.

att inte para en tik vid för hög ålder. Här bör rasspecifika hänsyn tas.

3:4 att inte låta tik föda fler än fem valpkullar. Om en tik får två valpkullar inom 12  månader ska tiken sedan ges minst 12 månaders vila före nästa valpning. Tik  över sju år ska vila minst 12 månader mellan sina kullar.

3:5 att alltid veterinärbesiktiga tik över 7 år före parning och bifoga intyget till  registreringsansökan. Av intyget ska framgå att tiken är i sådan kondition att  hon utan risk för sin hälsa kan få en valpkull. Tik över 7 år får inte användas i  avel om den inte tidigare haft en valpkull.

3:6 att se till att valp före försäljning har en miljö som gynnar den fysiska och  mentala utvecklingen samt en god socialisering med såväl människa som hund.

3:7 att samtidigt registrera samtliga valpar i SKK och se till att de är ID-märkta vid  leverans.

4. Försäljning, leverans och överlåtelse

Det åligger varje uppfödare i SKK-organisationen:

4:1 att vid överlåtelse av hund mot ersättning alltid upprätta överlåtelsehandling  med av SKK fastställt innehåll.

4:2 att till överlåtelsehandling bifoga registreringsbevis eller skriftligt intyg om att  hunden är anmäld för registrering. Registreringsbeviset ska, i det senare fallet,  översändas till köparen så snart det erhållits från SKK. Veterinärbesiktnings- intyg som inte är äldre än en vecka ska bifogas vid leverans av hund.

4:3 att leverera valpar tidigast vid 8 veckors ålder.

4:4 att i överlåtelsehandlingen införa om hunden vid tiden för överlåtelsen är  behäftad med sjukdom, fel, defekt eller känd genetisk belastning.

4:5 att vid överlåtelse av tik eller hanhund med bibehållen avelsrätt alltid upprätta  avtal med avtalsvillkor som är fastställda av SKK, innebärande bl.a. att längsta  giltighetstid för fodervärdsavtal för tik är till dess tiken lämnat högst två  valpkullar. Giltighetstiden begränsas till dess tiken uppnått fem års ålder.  Fodervärdsavtal får inte tecknas för tik som fyllt fem år.

Giltighetstiden för fodervärdsavtal för hanhund är längst till dess hanen uppnått  sju års ålder.

Äganderätt samt övriga rättigheter, övergår, utan ersättning, till fodervärden så  snart villkoren enligt denna punkt är uppfyllda.

4:6 att aldrig hålla fler än tio hundar hos fodervärd. Med fodervärd jämställs person  som köpt eller på annat sätt förvärvat en hund med förbehåll från säljaren att  använda hunden i avel.

4:7 att efter bästa förmåga uppfylla de förpliktelser mot valpköpare och fodervärdar som följer av de avtal som anvisas av SKK.

SKK/CS äger rätt att, i särskilda fall och då synnerliga skäl finns, bevilja dispens från dessa grundregler.