Att anordna träning & prov under 
hundförbudstiden

Alla får ta sitt ansvar för att vi fortsatt ska kunna bedriva löshundsjakt och träning med våra hundar på det sätt vi gör i Sverige idag!

Svenska Weimaranerklubben har genom SKF fått tillstånd av Svenska Kennelklubben att genomföra tränings- och provverksamhet (i eftersöksgrenarna) under hundförbudstiden 1 mars – 20 augusti. Detta tillstånd baseras på beslut från respektive Länsstyrelse i hela landet och kräver att alla aktiviteter anmäls i förväg för att omfattas av dispensen. Nedan följer instruktioner, kontaktuppgifter och dokumentation för att du enkelt ska kunna ansöka om dispens för dina kommande aktiviteter. 

anmälan om prov & träningsaktivitet till sweik

För att omfattas av dispensen måste samtliga träningstillfällen, träningsgrupper, särskilda/ordinarie prov anmälas till SWeiK (eller annan rasklubb tillhörande SKF).

När din anmälan är inskickad och mottagen av SWeiK är den godkänd direkt av SWeiK och SKF således alla villkor är uppfyllda. (Följ nedan anvisning)

Aktivitet som inte är anmäld omfattas inte av dispensen.


så här anmäler du din aktivitet

Kopiera och klistra in nedan text och frågor i ett mail. Besvara frågorna och maila in din anmälan. 

Ansvarig person?
Ange fullständigt namn på den person som är ansvarig för aktiviteten.

Datum och tid för aktiviteten?
Du kan ange datum för ett eller flera tillfällen. Ange tid t.ex. kl 16-20.

Ort?
Ange ort eller orter där aktiviteten genomförs.

Län?
Ange det län i vilket orten ligger i.

Typ av aktivitet?
Beskrivning av aktiviteten, t.ex ”Träning”, ”Eftersöksprov”, ”Apporteringsträning”.

Antal träningstillfällen?
Ange det antal träningstillfällen som denna anmälan avser.

Antal deltagare per träningstillfälle?
Ange antalet deltagare som i genomsnitt antas delta per träningstillfälle.

Har markägare, jakträttsinnehavare och/eller sameby blivit kontaktad och har godkänt aktiviteten?

Är polisen är informerad om aktiviteten?


Kom ihåg att alltid ha din dokumentation tillgänglig på aktiviteten

anmälan till polisen

Vid alla prov och träningstillfällen skall den ansvarige också anmäla aktiviteten till berörd polisregion. 

När du har skickat in anmälan om en tränings eller provaktivitet till SWeiK per mail (jaktprov@weimaranerklubben.se) som uppfyller villkoren, har du således fått ditt godkännande. Därefter ska du skicka en kopia vidare till den berörda Polisregionen. Nedan hittar du alla polisregioner, län och mailadresser:

Nord – Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland 
registrator.nord@polisen.se   

Mitt – Gävleborg, Uppsala, Västmanland     
registrator.mitt@polisen.se

Bergslagen – Dalarna, Värmland, Örebro     
registrator.bergslagen@polisen.se
?

Stockholm – Stockholm, Gotland              
registrator.stockholm@polisen.se
 

Öst – Jönköping, Södermanland, Östergötland  
registrator.ost@polisen.se

Väst – Halland, Västra Götaland              
registrator.vast@polisen.se

Syd – Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne      
registrator.syd@polisen.se

tillstånd från skk

Dispens
Specialklubben för kontinentala fågelhundar (SKF) har ansökt om undantag från 18 § Jaktförordningen, om att släppa hund under hundförbudstid. JhK har beslutat följande:

• SKF får tillstånd att under tiden 1 mars t.o.m. 20 augusti, släppa hundar vid
apporteringsträning, vattenträning, skogsarbetsmoment, eftersöksträning samt
fullbruksprov, i samtliga län i Sverige.

• Tillståndet gäller t.o.m. 20 aug 2024, under förutsättning att nedanstående
villkor uppfylls.

• Tränings- och provtillfällena ska vara godkända av respektive lokalklubb.

• Prov och träning ska i första hand förläggas till en tidpunkt som minimerar
risken för störning under den mest intensiva föryngringsperioden.

• Berörd markägare och jakträttsinnehavare ska ge tillstånd till verksamheten
innan den påbörjas.

• Berörd Polismyndighet ska underrättas via telefon eller mail om när och var
dessa tränings- och provtillfällen genomförs.

• SKF ska senast 1 oktober varje år återrapportera till SKK hur många tillfällen
som genomförts med detta tillstånd, redovisat per län, så att SKK kan
återkoppla till berörd länsstyrelse.