Categories:

Härmed översänds utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 28 augusti 2008, på SKKs kansli i Spånga.
—————————————————————————————————-

§ 76 Obligatorisk mätning på utställning av rasen weimaraner
Förelåg skrivelse inkommen 2008-08-18 från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar avseende specialklubbens tillstyrkan av Svenska Weimaranerklubbens begäran om att få införa obligatorisk mätning på alla officiella utställningar på rasen weimaraner.

Beslöt UtstK efter att ha tagit del av klubbens skriftliga motivering att i enlighet med ovan nämnd begäran bevilja obligatorisk mätning av rasen weimaraner på alla officiella utställningar i alla officiella klasser, att börja gälla från och med 2009-01-01 under en period av två (2) år.

Beslöt UtstK att påminna klubben om att en utvärdering av resultatet av mätningen ska inskickas till UtstK och DK efter mätperiodens avslut.

Beslöt UtstK att via utskick informera SKKs läns- och specialklubbar samt uppdatera ”PM om mätraser” på SKKs hemsida.
Förklarades paragrafen för omedelbart justerad.
—————————————————————————————————

Med vänlig hälsning
SVENSKA KENNELKLUBBEN
Ann-Sofi Flygare
e.u.

Tags:

Comments are closed