Categories:

PROPOSITION TILL JAKTPROVSREGIONER/AVDELNINGAR

För att kunna tillgodose det alltmer växande intresset från våra medlemmar att starta på jaktprov, behöver vi se över hur vi kan göra detta på ett bättre och mer tillgängligt sätt. Vi måste även väga in klubbens ekonomi- och miljöansvar när det gäller transporter av både funktionärer, vilt och de startande själva.

Den nuvarande styrelse och jaktprovskommitténs förslag är:

Den centrala jaktprovskommittén ska bestå av:

 1. Jaktprovsansvarig som även är ledamot i styrelsen, alternativ ständigt adjungerad på alla styrelsemöten. (1 pers)
 2. Jaktprovsekreterare (1 pers)
 3. Sammankallande från varje region (6 pers)

Jaktprovsansvaret delas sedan upp i regioner/avdelningar. Enligt nedan;

 1. Norra norrland (Lappland, Västerbotten och Norrbotten)
 2. Södra norrland (Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Ångermanland)
 3. Mellansverige (Närke, Västmanland, Dalarna, Gästrikland och Värmland)
 4. Östra Sverige (Östergötland, Södermanland, Uppland och Gotland)
 5. Västra Sverige (Halland, Bohuslän, Västergötland och Dalsland)
 6. Södra Sverige (Skåne, Blekinge, Småland och Öland)

Styrelsen överlämnar frågan om delning av norrland (om det skall var en eller två regioner) till årsmötet och till jaktprovskommitten.

Varje region/avdelning blir ansvarig för ”sina” prov. De har sin egen jaktprovskommitté som bör bestå av minst tre personer, varav en av dem skall vara utbildad provledare samt fungera som sammankallande. Varje avdelning avgör hur många de vill vara i kommittén, utöver minimum 3 pers. Minimikravet bör vara att minimum arrangera 1 prov i eftersök och 1 prov på endera fält/skog/fjäll per region.

Vad innebär ansvaret:

 1. Att komma in med förslag till jaktprovskalendariet i god tid. Plats och alternativa datum ska anges. Gärna även förslag på domare. Ansökan bör vara SWeiKs styrelse/jaktprovansvarige tillhanda senast 31 oktober varje år. Ansökan om prov görs sedan av SWeiK till SKF-SKK och ska vara inne senast den 31 mars.
 2. Boka jaktmark och tillhandahålla SWeiKs avtal till mark/jakträttsinnehavare.
 3. Boka domare och tillhandahålla SWeiKs avtal.
 4. Anskaffning av vilt.
 5. Ordna med funktionärer. (provledare, spårdragare, m.fl)
 6. Upprätta generalprotokoll.
 7. Ansvara för att PM skickas till provdeltagare och funktionärer.
 8. Återredovisa proven till jaktprovssekreteraren. Inom 14 dagar
 9. Meddela klubbens Webmaster om resultat mm. Inom 1 vecka
 10. Anordna en enklare funktionärsutbildning för ”nya” medhjälpare.

Förslagsvis skickas alla anmälningar även fortsättningsvis till klubbens jaktprovssekreterare. Anmälningarna vidarebefordras sedan till sammankallande i respektive avdelning. Kopia på generalprotokoll och PM skickas från avd till jaktprovssekreteraren senast 10 dagar före provets genomförande. När provet genomförts skickas generalprotokoll och domarkritiker till jaktprovssekreteraren som kopierar allt för att sedan kunna skicka resultaten till SKF, SWeiKs (och andra klubbar inom SKF) avelsråd samt alla startande. Redovisningen ska vara SKF tillhanda inom 3 veckor efter genomfört prov.

Vad vi vinner på detta:

 • – Vi fördelar arbetsbördan på flera personer. Vi slipper att slita ut några få.
 • – Ökar intresset för att aktivt medverka i klubbens arbete.
 • – Vi ökar kontaktnätet för arrangemang av jaktprov.
 • – Vi kan arrangera prov på geografiskt fler ställen.
 • – Vi kan minska resorna genom att arrangera fler prov i medlems täta regioner.
 • – Vi kan i större grad påverka kostnaderna genom att engagera regionalt boende funktionärer. Vi tänker då både på domare, provledare och övriga.
 • – Vi slipper långa transporter av vilt. Bättre att lägga pengar på bidrag till klubbfrysar.

/SWeiKs Styrelse

Tags:

Comments are closed