Inför provet

 1. I och med att du har tecknat dig som provledare är du ansvarig för den provdagen. Om du skulle få förhinder att fullfölja uppdraget är du ansvarig för att ordna en ersättare och att meddela SWeiK jaktprovsansvarig/styrelse vem det blir istället för dig.
 2. I god tid innan anmälningstiden till provet går ut (4 veckor) skall du förse SWeiKs jaktprovssekreterare med de uppgifter som behövs till PM till deltagare: vägbeskrivning till samlingsplatsen, tid för samling, vilt i EKL släpspår (gäller endast eftersöksgrenar), förslag på boende för deltagare och eventuell övrig information.För att få fram den informationen måste du kontakta den som är jaktprovsansvarig, domare och markvärd samt SWeiKs viltmästare. Ofta kommer Regionsansvarig att vara din första kontakt. Du bör åka till provplatsen och rekognosera om du inte redan är bekant med platsen. Kontakta markvärden i förväg om du vill besöka marken.
 3. När anmälningstiden till provet har gått ut gör SWeiKs jaktprovssekreterare upp en startordning och skickar ut PM, förutom den information du har bidragit med kommer en del standardformuleringar att finnas i PM.Om antalet anmälda är större än antalet startplatser sker lottning av startordning och lottning av turordning på reservlista. Vid lottning lottas varje dag för sig. Lottning skall ske med hopvikta lappar som blandas noggrant innan dragning sker. Hundar som hör till samma hushåll som domare som är bokade under innevarande provsäsong lottas inte bort. Dessutom gäller vid ordinarie prov i SWeiKs regi att den som åtar sig provledarskap för ena dagen under en helg garanteras plats att starta den andra dagen.Efter lottningen tar du över ansvaret för provet och får generalprotokoll och anmälningsblanketter från jaktprovssekreteraren. Kom överens med jaktprovssekreteraren om vart protokollen skall skickas och om du vill ta emot dem via mail eller vanlig post!
 4. Meddela viltmästaren hur många starter det blir i olika klasser. Ni måste komma överens om hur mycket vilt som behövs till provet samt hur det skall transporteras. Ta gärna hjälp av någon medlem som kan hämta viltet, tina det och transportera det till provplatsen. Du får gärna köpa vilt via någon egen kontakt om det är enklare än att hämta i SWeiKs frysar men stäm av priset med viltmästaren!Se mer information om apportvilt här nedan.
 5. Du tar emot eventuella strykningar och efteranmälningar. Informera efteranmälda om att de skall ta med ifylld jaktprovsblankett + anmälningsavgiften kontant till provplatsen. Får du in strykningar måste du ringa till reserver och erbjuda dem plats på provet (om det finns reserver).
 6. Om du inte har varit på marken tidigare är det en bra idé att åka dit i god tid och inspektera hur det ser ut.
 7. Du måste ordna funktionärer. Till eftersöksgrenar behövs 2-3 spårdragare, 2 personer som sitter i båten och någon som ropar fram ekipage till vattnet. Genomförs ett provmoment i taget kan du klara dig med 3 funktionärer, avläggs spår- och vatten parallellt behöver du 5-6 funktionärer.Det kan även vara aktuellt med sekreterare till domaren. Vid stora prov är det en stor fördel om du själv inte behövs som funktionär utan kan övervaka arrangemanget. Funktionär kan vara en person som startar på provet (eller anhörig) men man får inte vara funktionär i den klass man själv startar. Dock gäller att den som går skytt vid fält- och fjällprov i SWeiKs regi (ordinarie och särskilda) inte får starta hund på provet.Funktionärer får lunch och fika av SWeiK. Om du har funktionärer som reser till provplatsen enbart för att hjälpa till kan du erbjuda dem reseersättning men tänk på att hålla resekostnaderna nere. Funktionärer behöver inte vara medlemmar.Du behöver även ordna en hund som kan bryta vatten i ÖKL och EKL. Syftet med att bryta vattnet är att trycka ut eventuellt levande vilt som finns i vattnet, att pröva att simsträckan fungerar tillfredsställande och att likställa förutsättningarna mellan hundar och provplatser genom att det finns en vittringskorridor där hunden innan har simmat med sitt vilt. Förlita dig därför inte på att t ex en hund i EKL kan bryta vattnet åt ÖKL, särskilt som det alltid finns risk att den hunden nollar vattnet.Det är en fördel om en hund även används när apportrutan i EKL skall vallas, för att få ut eventuellt levande vilt ur rutan. Försök dock undvika att den hunden kissar i rutan!
 8. Du måste köpa en domargåva. Kolla med styrelsen hur mycket domargåvan får kosta. Domargåvan överlämnas till domaren efter genomfört prov (vid tvådagarsprov efter andra dagen).
 9. Dagen innan provet bör du (utöver viltet och domargåvan) packa
  • matsäck till dig, domare och funktionärer inklusive en liten kaffetermos och en liten vattenflaska som domaren kan få bära på under dagen, (om du inte har delegerat det),
  • paraply till domaren,
  • extra pennor (blyerts och kulspets) extra anmälningsblanketter,
  • extra generalprotokoll,
  • de ifyllda anmälningsblanketterna
  • generalprotokollen som du har fått från SWeiK jaktprovssekreterare,
  • gula kort, reseräkningsblanketter,
  •  jaktprovsregler,
  • SKK’s allmänna regler,
  • SKK’s vaccinationsregler,
  • omräkningsanvisningar för tillgodoräknande av provmerit från Norge, Finland och Danmark (om du har någon sådan startande),
  • blankett för rapport om oacceptabelt beteende,
  • sopsäckar till vilt,
  • spårdragarsnören,
  • snitslar,
  • ett 60 m långt snöre med 40 meter markerat (att kontrollmäta vattnet med om det behövs),
  • lappar för lottning av startordning om du vill kunna lotta på plats.

Provdagen

 1. På provdagens morgon skall du hålla i två genomgångar:
  • En med samtliga startande, domare, funktionärer, publik: hälsa alla välkomna till provdagen, berätta att det är ett ordinarie/särskilt prov i SWeiKs regi, tacka markägaren, presentera domare och funktionärer och dig själv, gå igenom vad som kommer att ske under dagen, var publik och startande kan stå när de tittar eller väntar på moment.Informera om vad som gäller för de löptikar (startande och andra hundar) som finns med under dagen, var de kan rasta osv. (angående löptik, se även punkt xx).Påpeka att ni skall ut på jakt tillsammans och att du därför förväntar dig jaktmässigt uppträdande med låg ljudnivå osv. Påminn om att varje hundägare har ansvar för sin hund under dagen och att det är viktigt att hålla uppsikt över hunden både när den är kopplad och när den går i släpp med andra hundar. Be alla att tänka på hur de möter hundar osv så att ni undviker onödiga situationer med okontrollerade hundmöten.Säg att det är OK att fråga under hela dagen och att eventuella oklarheter skall redas ut innan ni skiljs åt i slutet av dagen. Önska alla en trevlig dag och lycka till!
  • En separat genomgång med domare och funktionärer där ni går igenom praktiska detaljer, arbetsfördelning, hur domaren vill att funktionärerna skall utföra de olika arbetsuppgifterna (t ex spårdragning). Det är optimalt att ha den genomgången innan genomgången med de startande.
 2.  På provdagens morgon bör du lotta startordningen, det är särskilt viktigt vid fält/fjäll/skogsprov att lottningen sker då du är säker på vilka ekipage som skall starta. Ett enkelt sätt är att lotta på plats, vid samlingen. Förbered prydliga lappar med nummer på, uppdelat på de olika klasserna, och låt de startande dra ett varsitt nummer. Läs upp startordningen högt så domaren, i sitt block, kan föra in hundens och förarens namn, om det är en hane/tik samt vilken klass de startar i.
 3. Innan provet börjar skall du kontrollera ID och vaccinationer på samtliga hundar. Om någon hundägare glömt sina papper kan du neka den hunden att starta. Om hunden har startat/ställts ut tidigare under säsongen kan du göra ett undantag om du kan få tag i den provledare som har sett vaccinationsintyget och så kan du skriva ned den hundens ID-nummer (chipläsare eller tatuering) och sedan gå in i SKK HUNDDATA och kolla att ID stämmer med regnumret. Ge hundägaren 2-3 dagar att presentera vaccinationsintyget för dig. Om det inte görs registreras inte hundens resultat.
 4. Under provdagen är det din uppgift att se till att allt flyter på. Var uppmärksam på om något tekniskt fel begås eller om det finns några frågetecken kring hundars eller förares uppträdande. Diskutera med domaren om det behövs.Hantera alla situationer så fort de uppkommer och undvik att diskutera eller kommentera hundars arbete eller domarens bedömning med startande och publik eftersom du är klubbens officiella representant under dagen och skall vara opartisk. Beröm och uppmuntran är alltid välkommet men inte i form av ”nu får din hund säkert en åtta!” eftersom det inte är din sak att bedöma hundarna.

Efter provet

 1. När provet har avslutats skall du tacka domare, markvärd, funktionärer, startande och publik för en trevlig dag. Det är trevligt och uppskattat om domaren håller en genomgång och meddelar samtliga betyg i slutet av provdagen. Fråga om det finns några funderingar som du eller domaren kan hjälpa till med. Dela ut domargåva.
 2. När provet är slut för dagen skall du fylla i generalprotokollet och se till att domaren skriver under det, så du får med dig ett komplett generalprotokoll från provplatsen. Kom överens med domaren om hur ni gör med kritiklapparna. Om domaren inta kan fylla i dem på plats bör du förse domaren med ett frankerat kuvert som är adresserat till jaktprovsansvarig, med domarens namn + adress som avsändare. Posta inga papper utan avsändaradress! Informera domaren om att kritiklapparna måste vara SWeiK till handa inom 14 dagar.
 3. Ta en kopia av generalprotokollet som du behåller. Originalet skickar du så snabbt som möjligt till SWeiKs jaktprovssekreterare.
 4. Se till att domare och funktionärer får reseräkningsblanketter innan de åker från provet. Allra bäst är att de fyller i reseräkningsblanketten och lämnar till dig på plats. En del domare vill ha reseersättningen kontant på plats, tänk på att stämma av det i förväg.
 5. Meddela SWeiKs webmaster hur det gick på provet så att resultat snabbt kan läggas ut på SWeiKs web. Skicka gärna ett par bilder också!
 6. Efter provet skall du göra en ekonomisk redovisning till SWeiKs kassör, det skall göras inom tre veckor från provdagen.

 Apportvilt

Eftersöksgrenar

Tänk på att alla starter i samma klass skall prövas på samma typ av apportvilt på respektive moment.

Vatten: fungerar ofta med 1 trut/and per 4-5 starter, mås är inte riktigt lika tålig

Släpspår: Om det är blött i marken kan man behöva ha 1 kanin per start. Rovvilt är ofta tåligare men om du bara har 2 starter i EKL behöver du nog 2 släpvilt eftersom det finns risk att den ena hunden ”tappar bort” sitt vilt. (Om det är väldigt ont om kaniner kan man använda en kanin att släpa med och en annan som apport, så sliter man på en kanin som släpas och de andra håller då till fler spår. Detta kräver dock att spårläggaren har en absolut tät plastpåse att förvara släpkaninen i så hunden inte blir förvirrad!)

Apportruta: Här kan du använda trut och kanin från de övriga momenten. Försök även få tag i någon annan fågel (gås, kråka, duva…) och se till att det finns ett rovvilt i rutan om rovvilt inte har använts i släpspåret. SWeiK ser helst inte att EKL genomförs helt utan rovviltsapportering! Var mycket noggrann med vilthanteringen under provet. Vilt skall transporteras i säckar eller täckta backar och det är viktigt att inte placera vilt så att det stör vittringen för hundar som skall starta provet. Förvara rovvilt helt separat från annat vilt.

Om du har prov 2 dagar i rad: Det vilt som skall användas även dag 2 bör i möjligaste mån hängas upp svalt över natten, alternativt läggas på t.ex. kompostgaller en bit över marken/golvet så det ligger luftigt. Om viltet ligger utomhus bör det täckas över med en presenning. Det allra bästa är att lägga viltet i en viltkyl över natten.

Fält/fjäll/skog

Du behöver ett par apportvilt per dag, helst de viltslag som provet skall genomföras på. Dessa finns oftast inte i SWeiKs frysar, kan eventuellt att köpa hos markägaren.

Kassera vilt

Att kassera vilt: Efter provet (eftersöksgrenar eller fält/fjäll/skog) måste använt vilt kasseras.

Fråga markägaren om det finns något ställe där det är OK att dumpa vilt. Annars måste det kastas utanför marken. Du kan be startande att ta med något kasserat vilt var och kasta, enklare för många att göra sig av med ett vilt än för dig att göra dig av med samtliga vilt.

Vilt som går att använda igen skall antingen tillbaks till klubbens frysar eller säljas till någon som är intresserad av det.

Hund äger ej rätt att starta om den:

 • Är inom 30 dagar inför valpning (tik), beräknat som valpning 63 dagar efter första parningen. Tiken får heller inte starta förrän 75 dagar efter valpningen, oavsett resultatet av valpningen.
 • Är under utredning för oacceptabelt beteende
 • Har en förare eller ägare som inte är medlem i SKF eller motsvarande organisation i annat land.
 • Är sjuk
 • Inte uppfyller SKK vaccinationsregler
 • Är dopad (t ex kemisk kastrering, smärtstillande preparat, antiinflammatoriska preparat, antibiotika – se SKK dopningsreglemente)

Löptik bereds möjlighet att starta om det går att hålla tiken avskiljd från resten av de startande hundarna. Det brukar gå att ordna på prov i eftersöksgrenar och i vissa fall på skogsprov samt i ovanliga undantagsfall på fält. Sådan information skall vara tydligt angiven i PM och tas upp på genomgången på provdagens morgon. Vid ordinarie prov i SWeiKs regi gäller alltid att löptik ej äger rätt att deltaga.

Valpar under fyra månaders ålder får enligt SKK inte starta på prov och heller inte införas på provområdet. Om någon startande eller publik medför en valp under fyra månaders ålder måste ni därför definiera vad som är provområde.

Protester och rapporter

Deltagare kan protestera om tekniskt fel begås under provet. Protesten måste göras enligt jaktprovsreglerna. Görs inte så kan du inte hantera protesten. Om du anser att protesten är befogad (jämför med reglerna) bör hunden beredas möjlighet till omprov så snabbt som möjligt. Andra startande som drabbats av samma tekniska fel skall också erbjudas möjlighet till omprov men du måste tydligt upplysa om att deras nya betyg ersätter det gamla, även om det nya betyget blir sämre.

Hund som beter sig olämpligt under provet kan hanteras på några olika sätt. Oavsett hur ni hanterar detta bör du och domaren prata ihop er om situationen.

 1. Du eller domaren kan informera föraren om det olämpliga i hundens beteende och meddela vad ni kommer att göra om beteendet upprepas (dvs en varning)
 2. Hunden kan avvisas från provplatsen.
 3. Hunden kan av domaren tilldelas betyg 0 på grund av visat beteende. Detta stambokförs som ”Rapportkod A” i SKK HUNDDATA. Tre sådana registreringar leder till livstids avstängning från all SKK verksamhet inklusive avel. Betyg 0 på grund av visat beteende skall noteras i generalprokotokollet (i kolumnen för noteringar) samt förklaras på kritiklappen. Betyg 0 pga visat beteende är ett domslut, dvs inte provledarens ensak.
 4. Om en hund visar allvarlig riktad aggression mot annan hund (=aggression som inte går att bryta eller som återupptas så fort den brutits, hund som med allvar går in för att märka eller döda annan hund) eller visar aggressivt beteende mot människa skall den avvisas från provplatsen och rapporteras till SKK på blankett för rapport om oacceptabelt beteende. Det är viktigt att hundägaren informeras om att detta sker. Följ anvisningarna på blanketten.

Klicka här för en utskriftsvänlig version av Checklistan.