Torbjörn MånssonHär får vi en sammanfattning från Svenska Weimaranerklubbens årsmöte som i år hölls i Skåne. Sammanfattningen gjordes av klubbens nye ordförande Torbjörn Månsson som valdes in vid mötet.

På sidan Styrelse och förtroendevalda finns information som har uppdaterats efter mötet.

 

Årsmötet samlade 22 medlemmar till Kvarnby i Skåne. Årsmötet leddes (förtjänstfullt!) av Ulf Gustavsson och i sedvanlig ordning gick sittande styrelse igenom verksamhetsberättelsen och den ekonomiska förvaltningen för 2015.

Mötet fastställde de presenterade, och av revisorerna granskade, resultat och balansräkningarna och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. En rambudget för 2016 presenterades och fastställdes av mötet. Även den föreslagna verksamhetsplanen för 2016 fastställdes efter ett par kommentarer. Sedan valdes ny styrelse, suppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och valberedning.

Allt detta kan man läsa mer om i årsmöteshandlingarna och i mötesprotokollet. Det som är svårare att läsa ut och kanske därför är mer intressant, särskilt för de som inte kunde närvara, är diskussionen kring några punkter. Naturligtvis finns det olika åtsikter i en intresseförening, det ligger ju lite i sakens natur så att säga, och därför tänkte jag försöka förmedla lite av detta:

Avelskommitté

Uppfödaremötet, där 7 uppfödare var representerade, kunde inte enas om att föreslå en avelskommitté. Detta betyder att styrelsen får ta på sig de uppgifter som avelskommittén normalt är behjälplig med. Vissa justeringar i verksamhetsplanen för 2016 måste även göras.

Kriteria för Svenskt Utställningschampionat

En motion om att sänka arbetsmeritkraven för svenskt utställningschampionat behandlades av mötet. Motionen yrkade på att kravet skulle sänkas från 1:a pris ökl till enbart jaktmerit, lägst 3:e pris ukl. Styrelsen hade rekommenderat att avslå motionen och mötet beslutade även att avslå motionen. Motionen var nu tidsmässigt inaktuell då SKK väldigt nyligen redan beslutat om de revideringar som våra raser from och med årskiftet 2015/16. Diskussionen var dock bra och konstruktiv och belyser att det finns ganska skilda åsikter.

Förändring av WeimarerNytt

Styrelsen förslog årsmötet att WeimaranerNytt ska förändras så att i fortsättning ges ett större tryckt, mer påkostat, nummer ut vid jul och övriga utgåvor distribureras enbart digitalt. Bakgrunden är både ekonomiska (tryck och distributionskostnaderna är väldigt höga) och att det är svårt att få ihop ett bra innehåll (trots ett väldigt stort ideellt arbete som förtjänstfullt läggs av våra redaktörer).

Styrelsens förslag godtogs av mötet efter en ganska jämn omröstning, det finns alltså en ganska stor andel (av i varje fall på årsmötet representerade) medlemmar som vill bevara WeimaranerNytt med 4 tryckta utgåvor.

Diskussionen tydliggjorde vilket stort arbete som krävs för att ge ut tidningen och en del konstruktiva idéer kring hur kostnaderna kan sänkas och hur mer och bättre innehåll kan tas fram luftades.

Differentierade provavgifter

Styrelsen föreslog mötet att få en möjlighet att kunna differentiera start-/provavgifter för de av SWeiK arrangerade prov. Anledningen är att SWeiKs ordinare provverksamhet går med ett betydande ekonomiskt underskott. Vissa prov på dyra marker ger ett betydande underskott, men är samtidigt väldigt populära och i allmänhet övertecknade. Andra prov ger ett överskott men är mindre populära. Det konstaterades också att de prov som är mest populära också är så av ekipage från andra rasklubbar, och SWeiK ”subventionerar” på detta sätt de andra rasklubbarna.

På mötet farmfördes att det är viktigt att provkostnaden hålls låg så att inte medlemmar stängs ute från att kunna prova sina hundar, även på prov som hålls på marker som är dyra att använda.

Mötet godtog styrelsens förslag som nu styrelsen arbetar vidare med för att hitta en acceptabel konkret lösning.

Mina reflektioner som ny ordförande

Som ordförande är det roligt att se att det finns så mycket passion kring våra hundar och det är skönt att det finns olika men bra och starka åsikter kring dessa frågor. En intresseförening ska engagera, annars är det ju ganska trist, eller hur?

När det gäller dessa fyra frågor så har jag tagit till mig följande:

Om vi inte kan se till att vi har en avelskommitté på plats efter nästa årsmötet ser jag det som ett misslyckande. Avelsfrågorna är så viktiga i en rasklubb att vi måste kunna dra nytta av den erfarenhet och kunskap våra uppfödare har på ett bra sätt, även om alla inte tycker lika.

Diskussionen om krav för utställningschampionat är ju i förlängningen kopplad till vilka hundar vi avlar på och som är attraktiva för våra valköpare. Weimaranern är mångsidig och dessutom ”väldigt snygg”. Helt naturligt blir det därför många egenskaper att beakta i avelsarbetet. Samtidigt är Weimaraner en så liten ras att jag tror det vore förödande om vi drog åt olika håll. En samsyn kring avelskriterer, om den inte redan finns, är väldigt viktig.

WeimarnerNytt är för många en ”institution” och en väldigt påtaglig nytta av att vara medlem i klubben. Diskussionen delade mötet samtidigt som en majoritet biföll styrelsens förslag, som har sitt ursprung i en situation med tidningen som för närvarande inte är hållbar. Jag ser det därför som att mötet godkände att styrelsen som ett minimum ger ut tidningen enligt årsmötesbeslutet, men att vi är fria att försöka genomföra en högre ambitionsnivå om vi hittar genomförbara lösningar, ekonomiskt och innehållsmässigt.

När det gäller provavgifterna så är det ganska tydligt att det behövs en förändring men att det är svårt att hitta en lösning som är optimal. Vi får helt enkelt ta fram den bästa möjliga.

Torbjörn Månsson

 

Tags:

Comments are closed