Att väcka intresse för och främja avel av såväl fysiskt som mentalt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar samt bevara och utveckla weimaranerns specifika egenskaper.

I. Att kontinuerligt informera uppfödare, både varande och presumtiva, om rasens status för dagen, t ex genom artiklar i klubbens tidning och fortlöpande information på klubbens hemsida.

II. Att upprätthålla register för rasdata, såsom prov- och utställningsresultat, kullar, hd-frekvens m fl övriga sjukdomar, baserat på SKKs officiella listor samt uppgifter gällande specifik individ direkt från uppfödare eller ägare.

III. Att inhämta information från veterinär expertis m fl gällande vidare utveckling/förebyggande av uppkomna sjukdomar inom rasen, gällande fortsatt avelsarbete.

IV. Att sammanställa hälsoenkäten och därefter tillsammans med hjälp av uppfödarkåren utvärdera hälsoenkäten och hur vi går vidare i vårt avelsarbete.

V. Att verka för ett vidare utbyte av information till klubbar/uppfödare av weimaraner utanför landets gränser.

VI. Att försöka förmå uppfödare att i möjligaste mån använda sig av meriterade avelsdjur i enlighet med klubbens krav.

VII. Att uppmuntra samtliga medlemmar att meritera sina hundar.

VIII. Att uppmana uppfödare att låta röntga sina valpkullar, så att antalet röntgade individer stiger.

IX. Att årligen sammankalla till ett uppfödarmöte, som är rådgivande för avelskommittén/styrelsen i dess fortsatta arbete.

X. Att fortsatt verka för en bredd i avelsarbetet, med tanke på kommande generationer och rasens framtida utveckling.

XI. Att uppmuntra ägare av hane eller tik till ett medlemskap i klubben om så inte är fallet.

XII. Att äska medel för utbildning och föreläsningar för uppfödare från klubben till avelskommittén.

XIII. Att kontinuerligt skicka avelskommitténs representanter på fortbildning på centrala kurser.