För att få valphänvisning krävs fr.o.m. 2012-01-01 att:

Uppfödaren skall vara medlem i Svenska Weimaranerklubben.

Det åligger uppfödaren att anmäla önskemål om valphänvisning.

Man får nyttja valphänvisning från och med parningen är gjord till dess att valpkullen är 12 veckor gammal, såvida uppfödaren inte hör av sig tas kombinationen bort från listan vid den tidpunkten, man får kvarstå om valpar finns kvar osålda men måste då meddela detta till valphänvisaren. Detta för att säkerställa att informationen är så aktuell som möjligt.

Inom en vecka från det att kullen är född är uppfödaren skyldig att meddela valpförmedlare och avelskommitté om antal födda valpar, i annat fall tas hänvisningen bort.

Båda föräldradjuren skall vara HD-fria.

Individen skall vid parning ha fyllt 2 år, gäller både hane och tik.

Båda föräldradjuren skall uppfylla kriterierna för Sweiks W1-lista. Mer information om detta HÄR

Hanhund såväl som tik skall inte ha överskridit 5%-regeln.

Så här förklaras 5% regeln i ”Avelsboken” av Lennart Swenson :
”  … ingen enskild hund ha fler avkommor än 5 % av producerade valpar i populationen under en generation (5 år) Uttryckt på ett annat sätt får ingen hund producera fler valpar under sin levnad än 25 % av den genomsnittliga nyregistreringen per år de senaste åren.”
I dagsläget innebär det ca 15 valpar. (Beräknat på registreringssiffror från 2014-2018).

Beträffande kombinationen innebär detta att den maximalt får ha en inavelsgrad på 6,25% beräknat på 5 generationer.
Detta gäller för både hane och tik för att valpförmedling ska kunna erhållas. Kraven skall ses som ett minimikrav, allt annat utöver detta är meriterande men ej ersättande.

Valpförmedlingen är kostnadsfri. Kombinationer som ej fyller kraven förmedlas inte av SWeiK.

Utländska hundar: Den utländska hunden skall kunna uppvisa WCC, (Working Class Certificate), för att man skall kunna säga att den motsvarar de svenska kraven gällande jaktprovsmerit. (Det svenska minimikravet är minst ett 3:e pris i UKL). För jaktprovsmeritering i hemlandet Tyskland gäller att föräldradjuret ska uppfylla kraven för avelsgodkännande där. Hänsyn tas till hundens hemlands provbestämmelser/regelverk.

Blankett finns här: Valpformedling.pdf