Categories:

Från den 10 januari 2011 gäller nya utställningsbestämmelser. Här är alla förändringar.

Nytt i de ALLMÄNNA BESTÄMMELSERNA är påpekandet att ”Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK-organisationen.”. Man har även givit force majeure-klausulen en mer generell formulering.

Listan över raser som kan födas svanslösa eller med kortare svans än normalt har utökats med några raser.

Den enda egentliga förändringen i det här kapitlet gäller hur veterinärintyg skall vara utformade för att utställarna skall ha rätt att åberopa det när deras hund har en åtgärdad exteriörpåverkande skada.

Idag skall intyget vara skrivet på en specificerad blankett. I de nya reglerna räcker det att blanketten är ”godkänd av SKK”. Detta innebär att intyget ska innehålla de uppgifter som finns specificerade i de nya reglerna. Dessutom skall veterinärintyget i original alltid medtas vid utställning.

Även i de SÄRSKILDA BESTÄMMELSERNA betonas att hundarnas väl och ve alltid prioriteras samt att exteriöra överdrifter varken uppmuntras eller är önskvärda på utställning. Man är tydlig med att hundar som deltar på utställning skall uppvisa god mentalitet och fysisk sundhet och vara friska. Dessutom har det skrivits in att hundar som utgör en fara för andra hundar på grund av uppträdande eller smittsam sjukdom kan avvisas.

Även här påpekas att de hundar som ådragit sig någon typ av exteriörpåverkande skada ska ha med ett veterinärintyg i original samt att det alltid är upp till domaren att värdera om eller hur mycket skadan påverkar hundens exteriör i förhållande till FCI:s rasstandard.

I praktiken är detta inget nytt men nu tar man chansen att förtydliga. Det har alltid varit upp till den enskilda domaren att bedöma hur exempelvis en utslagen tand påverkar bedömningen.

Ett förtydligande är även tillägget under punkt 14 som handlar om behandling av päls, nos eller hud. Nämnda behandlingar är otillåtna redan idag. Den som är osäker på vilka behandlingar som är otillåtna bör dock läsa på i det separata regelverket ”Nationellt Dopingreglemente för hund”.

Vad som däremot är helt nytt är de betydligt tuffare reglerna för återbetalning av utställarnas anmälningsavgifter.

Från den 10 januari 2011 återbetalas inte anmälningsavgiften om anmäld hund blir sjuk eller skadad.

Vid domarbyte kan utställaren fortfarande få sin anmälningsavgift tillbaka men då skall en skriftlig begäran, nummerlappen och kvittens inlämnas senast på utställningsdagen före bedömningen av aktuell ras startar.

Nytt är även att om det vid utannonseringen av utställningen angavs en reservdomare, då kan utställaren inte åberopa domarbytet för att få tillbaka anmälningsavgiften.

I övrigt gäller samma regler för återbetalning som idag.

Värt att uppmärksamma är även att från den 10 januari 2011 ansvarar hundägaren själv för all eventuell behandling som hennes hund kan behöva om den skadas eller insjuknar på utställning. Hittills har det varit arrangörernas skyldighet att erbjuda kostnadsfri vård men den skyldigheten upphör alltså.

Utöver detta kan även följand noteras:

  • Domare får inte inneha uppfödar/avelsgrupp på de utställningar där hon/han dömer. Eftersom grupp registreras i utställningskatalogen utan särskild anmälan måste domaren själv tillse att den inte visas.

  • Regeln att kataloguppgifter inte får lämnas ut före aktuell utställningsdag har strukits. Det blir alltså möjligt att köpa söndagens katalog redan på lördagen om så önskas.

  • Vid utställning som SKK CS arrangerar (det vill säga Stockholms Hundmässa) så kommer medlemskap i ras- eller specialklubb vara tillräckligt för att få delta. Hittills har medlemskap i länsklubb varit nödvändigt. Skälet till denna förändring är givetvis att SKK vill uppmuntra hela organisationens medlemmar att delta. Många jakthundsägare har bara medlemskap i ras- eller specialklubb, med de nya reglerna kan även de delta.

  • Behandlingstiden för erlagd protest har förlängts från tre till sju dagar.

  • Raser som inte är erkända av FCI äger ingen rätt att delta i gruppfinalerna på de Internationella utställningarna. På dessa utställningar ska dessa raser dessutom placeras åtskilda från de övriga i utställningskatalogen.(FCI:s beslut)

De riktigt stora förändringarna finner man dock i avsnittet om REGLER FÖR BEDÖMNING.

Först kan nämnas att Reserv-placeringen försvinner i såväl rasringarna som i finalerna samt att våra kvalitetspriser det vill säga ettor, tvåor, treor och nollor ersätts av Excellent (utmärkt), Very good (mycket god), Good (god), Sufficient (godtagbar) och Disqualified (diskvalificerad).Se illustration.

Nytt är att hunden skall ha uppnått den ålder som klassen kräver senast den dag hunden ställs ut. Idag gäller att åldern skall ha uppnåtts senast dagen före utställningen börjar.

Den inofficiella Valpklassen är oförändrad. Där tillämpas fortfarande endast konkurrensbedömning.

Även i Avels- och Uppfödarklass kommer det att bli konkurrensbedömning, men där är det en nyhet. Idag tillämpas kvalitetsbedömning i dessa klasser.

De övriga klasserna är också de samma med ett undantag. I Juniorklass kommer hund kunna tävla tills den är 18 månader (istället för 15 månader). En 17 månader ung hund som är omogen för sin ålder kan således med fördel anmälas till Juniorklass istället för Unghundsklass. Man bör dock vara uppmärksam på att juniorer inte äger rätt att tävla om CACIB.

I Champion- och Veteranklass tillämpas idag endast konkurrensbedömning. Från den 10 januari 2011 tillämpas kvalitetsbedömning i samtliga officiella individuella klasser. Alltså även i Champion- och Veteranklass. Därmed bedöms alla officiella individuella klasser (Junior-, Unghund-, Bruks/Jakt-, Öppen- Champion- Veteran) efter samma schema:

KVALITETSBEDÖMNING

Precis som idag dikterar domaren en kritik och tilldelar därefter hunden ett kvalitetspris. Efter den 10 januari blir det antingen Excellent, Very Good, Good, Sufficient eller Disqualified.

Om hunden är svårbedömd för att den inte är i utställningskondition eller saknar ringkultur kan den tilldelas omdömmet ”cannot be judged”, vilket motsvarar dagens KEP (kan ej prisbelönas) .

KONKURRENSKLASS

Endast de hundar som tilldelas Excellent går vidare till respektive konkurrensklass. Där placerar domaren fyra hundar och beslutar hur många hundar som är av certifikatkvalitet (CK). Det kan alltså vara allt från inga till fler än de fyra som blivit placerade.

Idag kan juniorer, unghundar och veteran tilldelas hederspris. Det försvinner med de nya reglerna. För att veteran ska få delta i veteranfinalen i stora ringen kan istället kvalitetspriset Excellent vara tillräckligt.

BÄSTA HANE/TIKKLASS.

De hundar som tilldelats CK i sin konkurrensklass går vidare till Bästa hane- respektive Bästa tikklass. Där placerar domaren fyra hundar och delar ut Certifikat till den hund som är högst placerad och som inte är Svensk Utställningschampion. Den närmast därefter placerade hund som inte är Svensk Utställningschampion erhåller Reserv-Certifikatet.

Hund som har ett utställningschampionat i ett annat land kan alltså tilldelas Certifikatet även om hunden ifråga har tävlat i Championklass. Det är nytt. Idag måste sådan hund tävla i öppen klass för att ha någon chans att erövra Certifikatet.

Med de nya reglerna skall Certifikatet alltid delas ut i Bästa Hane- och Bästa Tikklass, det kommer alltså aldrig ske i Jakt/Brukskonkurrensen som det gör idag i vissa raser.

Om hunden är av en ras där bruks- eller jaktmeriter krävs för att få ta emot Certifikat är det hundens handlers ansvar att informera ringsekreteraren om att hunden har dessa meriter.

Om det vid resultatregistreringen visar sig att certifikatet har gått till en obehörig hund då går det istället till den hund som tilldelades Reserv-Certifikatet.

I de raser där det idag delas ut fler än ett Certifikat per kön kommer reglerna för Championat förändras. För exempelvis tax kommer CK i jaktklass bli championatgrundande.

Reglerna för utdelande av CACIB och Reserv-CACIB berörs däremot inte.

Slutligen bör man som utställare även uppmärksamma att det blir allt viktigare att komma i tid till bedömningen. Efter den 10 januari 2011 måste hunden komma innan kvalitetsbedömningen av den egna klassen är avslutad för att få delta. Vid senare ankomst kan hunden få en kvalitetsbedömning efter att rasen är färdigbedömd om domaren anser att det är praktiskt möjligt.

Tags:

Comments are closed