Categories:

Fr o m 2012-01-01 gäller, för valphänvisning, att:

Uppfödaren skall vara medlem i Svenska Weimaranerklubben.

Det åligger uppfödaren att anmäla önskemål om valphänvisning.

Man får nyttja valphänvisning från och med parningen är gjord till dess att valpkullen är 12 veckor gammal, såvida uppfödaren inte hör av sig tas kombinationen bort från listan vid den tidpunkten, man får kvarstå om valpar finns kvar osålda, men måste då meddela detta till valphänvisaren. Detta för att säkerställa att informationen är så aktuell som möjligt.

Båda föräldradjuren skall vara HD-fria. Individen skall vid parning ha fyllt 2 år, gäller både hane och tik.

Båda föräldradjuren skall uppfylla kriterierna för Sweiks W1-lista.

Hanhund såväl som tik skall inte ha överskridit 5%-regeln.

Så här förklaras 5% regeln i ”Avelsboken” av Lennart Swenson : 

” …ingen enskild hund ha fler avkommor än 5 % av producerade valpar i populationen under en generation(5 år) Uttryckt på ett annat sätt får ingen hund producera fler valpar under sin levnad än 25 % av den genomsnittliga nyregistreringen per år de senaste åren.” 

I dagsläget innebär det ca 20 valpar( Beräknat på registreringssiffror från de senaste 5 åren 2007-2011).

Beträffande kombinationen innebär detta att den maximalt får ha en inavelsgrad på 6,25% beräknat på 5 generationer. 

Detta gäller för både hane och tik för att valpförmedling ska kunna erhållas. Kraven skall ses som ett minimikrav, allt annat utöver detta är meriterande men ej ersättande.

Valpförmedlingen är kostnadsfri. Kombinationer som ej fyller kraven, förmedlas inte av SWeiK.

Utländska hundar: Parning kan också anses uppfylla SWeiKs avelsmål om det ena föräldradjuret är jaktprovsmeriterat i annat land, med prisvalör som motsvarar det svenska kravet. För jaktprovsmeritering i hemlandet Tyskland gäller att föräldradjuret ska uppfylla kraven för avelsgodkännande där. Hänsyn tas till hundens hemlands provbestämmelser/ regelverk. ”

Fr o m 2012-01-01 gäller, för avelslistor, att:

Endast lista W1-hanar/tikar finns kvar. De övriga försvinner.

Detta innebär också att en hanhund som är färdiganvänd i Sverige får stå kvar på W1-listan för att kunna finnas tillgänglig för utländska tikar.En tik som uppfyllt 5% regeln tas bort från listan permanent.

Tags:

Comments are closed